EO Metterdaad Navigatie overslaan Menu

ANBI verantwoording EO Metterdaad

Stichting EO Metterdaad

Naam:           Stichting EO Metterdaad
IBAN:            NL88 INGB 0000 300300
RSIN:            817394011
Postadres:    Postbus 21000,  1202 BA  HILVERSUM 

Bekijk hier het ANBI formulier van EO Metterdaad.

Doelstelling

EO Metterdaad zet zich, in navolging van Jezus Christus, in voor zending, hulpverlening en ontwikkelingswerk. In samenwerking met nationale en internationale partners verleent EO Metterdaad concrete hulp aan mensen in armoede- en noodsituaties. EO Metterdaad helpt kwetsbare mensen te overleven, rust hen toe en ondersteunt hen in het structureel bouwen aan een betere toekomst. EO Metterdaad wil het publiek bewustmaken van schrijnende ongelijkheid en hen inzicht geven in de grote problemen, onrecht en kwetsbaarheid waar arme mensen mee kampen. En dat op zo'n manier, dat het publiek haar verantwoordelijkheid neemt en tot daden overgaat.

De hoofdlijnen van het beleidsplan

In het meerjarenbeleidsplan is de richting duidelijk aangegeven:
"Hoe wil EO Metterdaad bekend staan? EO Metterdaad is de christelijke media hulporganisatie voor bewustwording en fondsenwerving, die bekend staat om haar betrouwbaarheid, kwaliteit, betrokkenheid en verantwoordelijkheid. EO Metterdaad geeft crossmediaal aandacht aan kwalitatief goede ontwikkelings- en zendingsprojecten, waardoor het publiek bewust gemaakt wordt van armoede en onrecht ver weg. Het publiek wordt in staat gesteld mee te leven door gebed en door financieel bij te dragen aan deze projecten waarin fondsen verantwoord worden besteed."

Er zijn achttien doelen geformuleerd om dat te bereiken en vier strategieën om die te realiseren: meer en beter crossmediaal werken, maatwerk voor doelgroepen, kennisontwikkeling Metterdaad staf en verdergaande samenwerking intern en extern.

In 2014 hebben we een duidelijke slag gemaakt bij het crossmediaal werken. We zijn beter in staat gebleken tv en radio te linken met onze website, de online acties, Facebookposts en websites en sociale media van partnerorganisaties. Met o.a. de reis voor relaties en het bezoekwerk aan potentiële erflaters, maar ook de aanwezigheid bij evenementen lukt het ons steeds beter om maatwerk te leveren voor de verschillende doelgroepen. De naamsbekendheid van EO Metterdaad zal aanzienlijk verhoogd worden. Uit gesprekken met betrokken giftgevers blijkt dat de betrouwbaarheid van ons merk een belangrijke factor is waarom mensen aan EO Metterdaad willen geven. De samenwerking met partners is goed en er is getekend voor een nieuw convenant. Verdergaande samenwerking voor noodhulp bleek lastig om te zetten in concrete daden. Het gesprek daarover wordt nog gecontinueerd.

Samenstelling bestuur

Mevrouw I. Schaddelee (voorzitter)
De heer A. van Dalen (penningmeester)
De heer M. Segers (secretaris)

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid bestuur
De leden van het bestuur verrichten de werkzaamheden onbezoldigd. Reiskosten worden vergoed.

Beloningsbeleid personeel
Personeelsleden van Stichting EO Metterdaad worden verloond conform de "CAO voor het Omroeppersoneel".

Activiteiten

Wekelijks, op diverse momenten, worden er indringende reportages over projecten van EO Metterdaad uitgezonden op televisie en radio. Opnames worden ook op de website geplaatst. Daarnaast is EO Metterdaad ook elk jaar betrokken bij evenementen als de Nederland Zingt-dag, EVA, de EO Jongerendag en opnameavonden van Nederland Zingt.

Ook wordt vier keer per jaar ons Metterdaad Magazine verzonden. Het biedt ons de mogelijkheid om, in beeld en woord, ruim aandacht aan een project te schenken en we blikken terug op de projecten die eerder aan de orde zijn geweest. Daarbij leggen wij op een transparante wijze verantwoording af en berichten over nieuws en ontwikkelingen met betrekking tot zending en ontwikkelingssamenwerking.

Naast alle fondsenwerving op radio, tv, bij evenementen, etc. gaan we ook in gesprek met giftgevers die al lange tijd heel trouw EO Metterdaad steunen. Ook gaan wij graag in gesprek met mensen die aangeven dat zij graag eens samen met ons willen nadenken over hun nalatenschap. 

Financiële verantwoording

In het jaarverslag vindt u een uitgebreid financieel verslag.

Giften in contanten

Giften in contanten zijn vanaf dit jaar niet meer aftrekbaar. Dat geldt ook als er van de gift een factuur is. Wie toch de gift wilt aftrekken, wordt geadviseerd de gift per bank over te maken.

Giften in natura

Met de ANBI organisaties is afgesproken dat er bij giften in natura van meer dan €2.500 een onafhankelijke taxatie nodig is. Op die manier wordt voorkomen dat een hoger bedrag in aftrek wordt gebracht dan de waarde van de gift.

Voorwaardelijke giften

Ook zijn afspraken gemaakt over voorwaardelijke giften. Het komt voor dat een gift die in een bepaald jaar wordt gedaan, in het erop volgende jaar wordt herroepen. De gift wordt wel in aftrek gebracht, maar als het bedrag van de gift door de ANBI wordt terugbetaald, wordt dit niet aangegeven bij de Belastingdienst. Om dit tegen te gaan is afgesproken dat subsantiële giften die worden herroepen, gemeld worden bij de Belastingdienst. Wanneer er een vermoeden is van fraude, gebeurt dit ook bij giften tot een lager bedrag.

Bekijk alle lopende projecten

Lopende projecten